Chi tiết bài viết
Ngày đăng: 09/03/2017

Lịch sử tên xã, phường, đường, phố thành phố Bắc Ninh

Sách “Lịch sử tên xã, phường, đường, phố thành phố Bắc Ninh” xuất bản năm 2014

duongphobacninh

Sách “Lịch sử tên xã, phường, đường, phố thành phố Bắc Ninh” xuất bản năm 2014