Chi tiết bài viết
Ngày đăng: 26/03/2018

GIỚI THIỆU SÁCH “ĐÌNH LÀNG BẮC NINH”

Năm 2017, Bảo tàng Bắc Ninh biên soạn và xuất bản cuốn sách “Đình làng Bắc Ninh” dày 439 trang, khổ 15cm x 22cm.

 

DSC_6751

 

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp tỉnh “Đình làng Bắc Ninh – giá trị lịch sử – văn hóa và vai trò của đình làng trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Bắc Ninh hiện nay” do Bảo tàng thực hiện. Ngoài phần giới thiệu và phụ lục, cuốn sách được trình bày thành 4 chương:

Chương I: Tổng quan về vùng đất, con người Bắc Ninh. Giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã hội và những đặc trưng tiêu biểu nhất của vùng đất, con người Bắc Ninh trong lịch sử;

Chương II: Đình làng Bắc Ninh, giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Phần này nội dung đi sâu vào phân tích về nguồn gốc, vai trò, chức năng; đặc biệt là giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của ngôi đình làng Bắc Ninh trong lịch sử. Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu; người đọc sẽ thấy ngôi đình Bắc Ninh không những có đầy đủ đặc trưng của đình làng Việt Nam, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn những nét đặc sắc, độc đáo, riêng có của ngôi đình xứ Kinh Bắc.

Chương III: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của đình làng Bắc Ninh. Chương này khái quát những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nói chung, di tích đình làng nói riêng; chỉ ra những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong việc phát huy giá trị của đình làng Bắc Ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Chương IV: Các ngôi đình làng và lễ hội đình tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh. Phần này giới thiệu một số ngôi đình làng có giá trị đặc sắc về kiến trúc nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, mỗi ngôi đình, mỗi lễ hội đều được trình bày những giá trị đặc sắc nhất như: lịch sử khởi dựng, quá trình tồn tại, quy mô kiến trúc, nghệ thuật chạm khắc, giá trị cổ vật, tín ngưỡng thờ phụng hay diễn trình lễ hội; góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của cộng đồng làng xã tỉnh Bắc Ninh.

Toàn bộ nội dung sách đem đến cho độc giả cái nhìn tổng quan về hệ thống đình làng tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là giá trị, vị trí, vai trò, chức năng, ý nghĩa của đình làng trong lịch sử, cũng như trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

                                                     BẢO TÀNG BẮC NINH