Giới thiệu
 • Thông tin cho du khách

  Chỉ dẫn đến Bảo tàng Bắc Ninh và Nội quy đối với khách đến tham quan Bảo tàng

  Xem tiếp »

 • Chức năng, nhiệm vụ

  Thực hiện theo Quyết định số 313/QĐ-SVHTTDL ngày 16/09/2016 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

  Xem tiếp »

 • Cơ cấu tổ chức

  Gồm Ban lãnh đạo và 4 phòng chức năng

  Xem tiếp »

 • Giới thiệu chung

  Bảo tàng Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 112/UB, ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

  Xem tiếp »