Chức năng nhiệm vụ
  • Chức năng, nhiệm vụ

    Thực hiện theo Quyết định số 313/QĐ-SVHTTDL ngày 16/09/2016 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

    Xem tiếp »