Hiện vật đồ gốm - sứ
 • Vò

 • Lọ sành

  Lọ sành

 • Đầu rồng

  Đầu rồng

 • Bình

  Bình

 • Mô hình nhà

  Mô hình nhà

 • Bình kendi

  Bình kendi

 • Đầu ngói ống

  Đầu ngói ống

 • Mảnh khuôn đúc trống đồng

  Mảnh khuôn đúc trống đồng