Hiện vật giấy
 • Tờ Quyết định

  Tờ Quyết định

 • Thư

  Thư

 • Sổ mua lương thực

  Sổ mua lương thực

 • Thẻ xã viên

  Thẻ xã viên

 • Công trái

  Công trái

 • Sổ mua lương thực

  Sổ mua lương thực

 • Phiếu thu trạm phí

  Phiếu thu trạm phí

 • Thẻ tiết kiệm

  Thẻ tiết kiệm

 • Thẻ cử tri

  Thẻ cử tri

 • Huân chương chiến công

  Huân chương chiến công

 • Đơn xin tái ngũ

  Đơn xin tái ngũ

 • Sắc phong thời Lê

  Sắc phong thời Lê

 • Phiếu mua gạo

  Phiếu mua gạo

 • Tiền giấy 1 hào

  Tiền giấy 1 hào