Chi tiết bài viết
Ngày đăng: 22/08/2019

Thẻ xã viên

Số kiểm kê: 1140 Kích thước: dài 8,5cm, rộng 6cm Nội dung:  Ở miền Bắc nước ta, sau cải cách ruộng đất, nông dân nghe theo lời kêu gọi của Đảng, đi vào con đường hợp tác hóa nông nghiệp, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh […]

Số kiểm kê: 1140

Kích thước: dài 8,5cm, rộng 6cm

image007

Nội dung:  Ở miền Bắc nước ta, sau cải cách ruộng đất, nông dân nghe theo lời kêu gọi của Đảng, đi vào con đường hợp tác hóa nông nghiệp, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa của nông dân lao động, xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ, được Đảng lãnh đạo và Nhà nước giúp đỡ. Hợp tác xã  nông nghiệp có nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhằm không ngừng nâng cao mức sống của xã viên. Xã viên tham gia phải góp phần góp ruộng đất, đóng góp cổ phần, để lại trâu, bò và các nông cụ chủ yếu như cày, bừa, guồng nước… cho hợp tác xã. Thời gian đó gia đình ông Nguyễn Văn Hoan ở Tạ Xá-Tương Giang-Từ Sơn cũng tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp và được cấp cho thẻ để hưởng phúc lợi từ hợp tác xã. Thẻ là nguồn tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa cao trong thời kỳ bao cấp mà ít người lưu giữ được.