Chi tiết bài viết
Ngày đăng: 09/03/2017

Cơ cấu tổ chức

Gồm Ban lãnh đạo và 4 phòng chức năng

I. Ban lãnh đạo:

– Giám đốc: Nguyễn Thị Trọng

Điện thoại cơ quan: 02413.823.130

Di động: 0943.908.432

– Phó giám đốc: Đỗ Hữu Bảng

Điện thoại cơ quan: 02413.854061;

Di Động: 0912.528.114

– Phó giám đốc: Vũ Viết Truyền

Điện thoại cơ quan: 0241.3701.408;

Di động: 0912.650.556

II. Các phòng chức năng:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp 

Trưởng phòng: Khúc Mạnh Hà

Điện thoại cơ quan: 0241.2211537

Di động: 0984.082.683

– Phòng Nghiên cứu- Sưu tầm

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Minh

Điện thoại cơ quan: 0241.3701407

Di động: 0963.305.539

– Phòng Trưng bày- Thuyết minh

Trưởng phòng: Kiều Thị Thơm

Điện thoại cơ quan: 0241.3875096

Di động: 01646.264.677

– Phòng Kiểm kê- Bảo quản

Trưởng phòng: Lê Hồng Ngân

Điện thoại cơ quan: 0241.3822622

Di động: 0972.093.304