Cơ cấu tổ chức

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh gồm Ban lãnh đạo và 2 phòng chức năng:

I. Ban lãnh đạo:

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Trọng

Điện thoại cơ quan: 0222.3823130;

Di động: 0943.908.432

2. Phó Giám đốc: Đỗ Thị Thủy

Điện thoại cơ quan: 0222.3854061;

Di Động: 0982.810.825

3. Phó Giám đốc: Vũ Viết Truyền

Điện thoại cơ quan: 0222.3875208;

Di động: 0912.650.556

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tiến

Di động: 0987.313.556

II. Các phòng chức năng:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp 

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Minh

Điện thoại cơ quan: 0222.2211537;

Di động: 0963305539

2. Phòng Nghiệp vụ

Trưởng phòng: Kiều Thị Thơm

Điện thoại cơ quan: 0222.3875096; 0222.3822622

Di động: 0346264677

Xem chi tiết: - Quyết định số 165/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh: https://baotangbacninh.thuanthanhtech.com;   

                      - Quyết định số 121/QĐ-BT ngày 13/5/2022 của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập phòng Hành chính tổng hợphttps://baotangbacninh.thuanthanhtech.com

                      - Quyết định số 122/QĐ-BT ngày 13/5/2022 của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập phòng Nghiệp vụhttps://baotangbacninh.thuanthanhtech.com

 

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website