Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 313/QĐ-SVHTTDL ngày 16/09/2016 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

I. Chức năng

        Bảo tàng Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày nhằm tuyên truyền phát huy tác dụng của các di sản Lịch sử – Văn hóa và thiên nhiên phù hợp với loại hình, tính chất và nội dung của Bảo tàng tỉnh; làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật; tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học

2. Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể

3. Hoạt động kiểm kê

4. Hoạt động bảo quản

5. Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể

6. Hoạt động giáo dục

7. Hoạt động truyền thông

8. Hoạt động dịch vụ

9. Thực hiện các báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Bảo tàng với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cấp có thẩm quyền

10. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và pháp luật về quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh

11. Quản lý, sử dụng, tài sản, tài chính của đơn vị theo quy định

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cấp có thẩm quyền giao

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website