Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ văn bản số 615/SVHTTDL-KHTH ngày 20/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và tương đương thuộc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

các phòng chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

 

Điều 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

1. Vị trí, chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc đơn vị thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, quản lý tài chính, thi đua, khen thưởng; công tác tổng hợpcác hoạt động nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, kế toán và các hoạt động quản trị nội bộ khác.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chịu trách nhiệm quản lý duy trì nề nếp kỷ luật, chế độ làm việc; thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách, chế độ phúc lợi cho viên chức, người lao động, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp việc Giám đốc Bảo tàng quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; báo cáo, tổng hợp, điều phối hoạt động của Bảo tàng, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định; công tác đối nội, đối ngoại của đơn vị;

- Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; xác nhận lý lịch cán bộ, viên chức;

- Xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo tàng Bắc Ninh, các phòng chức năng thuộc Bảo tàng;

- Tổ chức thực hiện việc tham mưu cho Giám đốc về công tác: bổ nhiệm, điều động, ký hợp đồng lao động; nâng ngạch, chuyển ngạch, tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, khen thưởng, kỷ luật,...;

- Xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, các nội quy, quy chế của cơ quan, trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện;

- Xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của cơ quan;

-  Quản lý điều hành website và email của Bảo tàng;

- Chủ trì lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm và tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán hiệu quả, đúng quy định; phụ trách công tác xây dựng, sửa chữa trụ sở, cơ sở vật chất, điện, nước, công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy của Bảo tàng; quản lý tài sản cố định của đơn vị đúng quy định.

3. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: Gồm Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng (có từ 7 đến 9 người làm việc là viên chức); 02 Phó Trưởng phòng (có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên);

- Cán bộ, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ;

- Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức và người lao động trong phòng.

Điều 2. Phòng Nghiệp vụ:

1. Vị trí, chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc đơn vị thực hiện công tác nghiệp vụ của bảo tàng: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giáo dục truyền thông, nhằm phục vụ nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của quần chúng, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa, thiên nhiên tỉnh Bắc Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác Nghiên cứu, sưu tầm

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học của Bảo tàng thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, hợp tác khai quật khảo cổ học;

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và nghiên cứu về hiện vật; xác định các hiện vật có đủ tiêu chí là đối tượng sưu tầm của Bảo tàng: hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp theo quy định;

- Nghiên cứu, thực hiện phục dựng, bản sao tài liệu, hiện vật phải chính xác, khoa học và được ghi chú rõ ràng;

- Tham mưu công tác xuất bản ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bảo tàng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật Bảo tàng;

- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng;

- Lập hồ sơ, danh mục hiện vật đã sưu tầm, chuẩn bị tài liệu trình Hội đồng khoa học các cấp xem xét phê duyệt;

- Bàn giao tài liệu, hiện vật, nhập kho bảo quản theo quy định.

b) Công tác Kiểm kê, bảo quản

- Tổ chức kiểm kê tài liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật Bảo tàng, nhằm phục vụ công tác kho bảo quản và trưng bày tài liệu hiện vật Bảo tàng;

- Lập hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật, quản lý ổn định, lâu dài; lưu trữ hồ sơ bằng văn bản và bằng công nghệ thông tin;

- Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản khoa học;

- Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản;

- Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật;

- Thực hiện việc bảo quản với mọi tài liệu, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ trong kho và khi đưa ra ngoài Bảo tàng;

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài liệu, hiện vật nhập kho cơ sở theo quy định;

- Tham mưu thực hiện chuyển giao, thanh lý, hủy tài liệu, hiện vật của Bảo tàng đối với các tài liệu, hiện vật không đáp ứng các tiêu chí về bảo quản hiện vật bảo tàng.

c) Công tác Trưng bày, giáo dục truyền thông

- Xây dựng kế hoạch trưng bày hàng năm trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện (lập đề cương, maket, thi công trưng bày);

- Tổ chức trưng bày, phối hợp với các đơn vị tổ chức trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại Bảo tàng và trưng bày lưu động ở trong và ngoài nước;

- Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; chú trọng trưng bày tài liệu, hiện vật gốc và phải phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng;

- Xây dựng nội dung thuyết minh trưng bày phù hợp với đối tượng khách tham quan; giữ gìn an ninh, an toàn cho tài liệu, hiện vật, khách tham quan;

- Giới thiệu nội dung và hoạt động của Bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là trang website của Bảo tàng; tổ chức chương trình quảng bá phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của Bảo tàng; tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công chúng về hoạt động của Bảo tàng; xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để phát triển hoạt động của Bảo tàng ở trong và ngoài nước;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và chương trình giáo dục di sản tại Bảo tàng;

- Hướng dẫn tham quan, tổ chức chương trình giáo dục, hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề, xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của Bảo tàng… nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức học tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

          3. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Nghiệp vụ: Gồm Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng (có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên);

- Cán bộ, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ;

- Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức và người lao động trong phòng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào nội dung trên, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện;

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm báo cáo Giám đốc để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                                                                                                                     

Xem chi tiết: https://Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chức năng thuộc BTBN

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website