HỘI THẢO KHOA HỌC “BÀN VỀ THỰC TRẠNG DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU TỈNH BẮC NINH VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Sáng ngày 11/01/2019, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học "Bàn về thực trạng di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh và giải pháp trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa có kinh nghiệm ở Trung ương (Cục Di sản Văn hóa, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội); các cơ quan ban, ngành trong tỉnh; các CLB Quan họ trên địa bàn tỉnh và các Nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bắc Ninh.

Ban Tổ chức nhận được 40 báo cáo khoa học, nội dung tập trung vào 3 chủ đề chính:

– Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể tỉnh Bắc Ninh (15 báo cáo).

– Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh (16 báo cáo).

– Cơ sở pháp lý và giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (9 báo cáo).

Ngoài 08 báo cáo được trình bày trực tiếp, tại Hội thảo, đại biểu còn được nghe nhiều ý kiến trao đổi, phân tích đặc điểm tình hình di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, đồng thời đưa ra những ý kiến đề xuất, kiến nghị mang tính thiết thực, hiệu quả… Trên cơ sở đó, giúp các cơ quan quản lý nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Sau một buổi làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sôi nổi, Hội thảo khoa học “Bàn về thực trạng di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh và giải pháp trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đã hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình đề ra. Ban chủ trì Hội thảo đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; cảm ơn lãnh đạo các cơ quan và các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu đã đến dự, góp phần cho thành công của Hội thảo ngày hôm nay.

Ngày đăng: 14-01-2019
Bảo tàng Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website