Sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

         Ngày 17/7/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

       Theo đó, Nghị định 48/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC. Cụ thể, đối với CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính, Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định đánh giá, xếp loại chất lượng như sau: CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

        Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

        Đối với CBCCVC là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

         Ngoài ra, Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định tỷ lệ CBCCVC xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số CBCCVC tại cùng cơ quan, tổ chức đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỉ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng.

         Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVC.

           Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC bằng hình thức điện tử

         Điểm đáng chú ý tại Nghị định 48/2023/NĐ-CP đã quy định tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC sẽ được lưu giữ bằng hình thức điện tử.

         Theo đó, tài liệu được lưu giữ bao gồm: Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC; nhận xét của cấp ủy nơi công tác; kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC của cấp có thẩm quyền; Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; và các văn bản khác liên quan (nếu có).

          Nghị định 48/2023/NĐ-CP cũng nêu rõ, ngoài việc lưu giữ bằng hình thức điện tử, riêng phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC, kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC của cấp có thẩm quyền còn được lưu bằng văn bản trong hồ sơ CBCCVC.

         Bên cạnh đó, trong tổ chức thực hiện Nghị định 48/3023/NĐ-CP nêu rõ, căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCCVC về đánh giá, xếp loại chất lượng, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng CBCCVC ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

         Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu và không trái với nguyên tắc đánh giá, xếp loại cán bộ của cấp có thẩm quyền.

          Trong Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định rõ không xem xét lại đối với những trường hợp đã có kết quả xếp loại chất lượng trước ngày 15/9/2023. Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC trước ngày 15/9/2023 thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm đó để thực hiện.

           Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2023.

            Xem toàn văn Nghị định 48/2023/NĐ-CP tại đây

 

Ngày đăng: 18-07-2023
(Tin tổng hợp)

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website