Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

         Ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

        Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”.

       Nội dung tuyên truyền tập trung vào những kết quả bước đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng phương pháp, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

       Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để hướng tới mục tiêu năm 2030. Bên cạnh đó, phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó hiến kế cho các cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

       Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

      Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Đồng thời, thực hiện các quy định về nêu gương cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

       Về hình thức, thông tin, tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các mạng xã hội; tổ chức Giải báo chí hoặc cuộc thi sáng tác về chủ đề công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày đăng: 28-07-2023
Phòng Nghiệp vụ (tổng hợp)

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website