Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945- 28/8/2023)

      Trải qua 78 năm hình thành và phát triển, ứng với mỗi giai đoạn lịch sử và những nhiệm vụ chiến lược khác nhau, ngành Văn hóa Thông tin luôn phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay, ngành Văn hóa Thông tin không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và trở thành một lực lượng tin cậy của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, vai trò và vị trí của ngành ngày càng được khẳng định trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

       Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, trong tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin - Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá -Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).  Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá thông tin.

       78 năm qua, sự nghiệp văn hoá thông tin luôn được sự dìu dắt, lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, trải qua các thời kỳ cách mạng, trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, lúc nào cũng có mặt những chiến sĩ văn hóa dũng cảm, kiên cường dùng ngòi bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim nồng nàn yêu nước làm vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

       Ngành Văn hóa -Thông tin luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng của dân tộc, vai trò, vị trí của ngành ngày càng được khẳng định trong chiến lược phát triển văn hóa và trong đời sống xã hội. Trong sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn đan xen những yếu tố tiêu cực, tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến sự lành mạnh của đời sống văn hóa, xã hội. Nhiệm vụ của ngành Văn hóa- Thông tin càng có nhiều khó khăn thử thách hơn. Song, chúng ta quyết tâm tăng cường sự quản lý, năng động và sáng tạo trong việc chọn lọc, tiếp thu những giá trị tinh hoa của văn hóa thế giới để làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc; kiên quyết bài trừ những loại văn hóa phẩm, lối sống kém lành mạnh, đi ngược lại với xu thế văn minh thời đại, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .(Nguồn: baocaovien.vn)

      Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc sáng 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định vai trò lớn của văn hóa: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộ. Văn hóa còn là dân tộc còn”. Tổng Bí thư lược lại lịch sử để cho thấy quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Không chỉ quan tâm phát triển văn hóa, Đảng ta đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa quần chúng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định đây chính là điểm ưu việt của Đảng ta.

       Phát huy những kết quả đạt được và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” trong thời gian tới cán bộ làm công tác văn hóa tiếp tục nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành cũng như góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước./.

Ngày đăng: 27-08-2023
Phòng Nghiệp vụ (tổng hợp)

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website