Quyết định số 49/QĐ-BT ngày 04/3/2022 của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại, chất lượng viên chức, người lao động của Bảo tàng Bắc Ninh

Xem chi tiết quy chế tại:https://QC Đánh giá 

 

Ngày đăng: 31-08-2023
Phòng HC -TH

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website