Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng

        Ngày 29/12/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4249/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng giai đoạn 2024-2026".

        Theo đó, phạm vi và đối tượng được áp dụng của Đề án là các Bảo tàng công lập và ngoài công lập trên toàn quốc. Mục tiêu hướng đến là tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức hoạt động để các bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội; thực sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc; là lựa chọn ưu tiên trong những hình thức khám phá, vui chơi giải trí, đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.

       Theo đề án, dự kiến đến năm 2026, các Bảo tàng sẽ đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch. Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm tăng bình quân 10%, trong đó ưu tiên phát triển đối tượng khách tham quan là học sinh, sinh viên.

Học sinh trường tiểu học Tiền An tham quan trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh” năm 2023

       Đề án đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng; Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đối tượng công chúng, từng bước xây dựng và nâng cao thương hiệu của bảo tàng; Đẩy mạnh chuyển đối số trong toàn bộ hoạt động của bảo tàng; Đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng công chúng; Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng.

       Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Đề án đã đưa ra 7 giải pháp về: Tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành; Phát triển nguồn nhân lực; Cơ chế, chính sách và tài chính; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động bảo tàng; Tăng cường sự gắn kết hoạt động của các bảo tàng với các doanh nghiệp du lịch; Tuyên truyền, quảng bá và Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Học sinh trường THCS Vân Dương tham gia trải nghiệm nặn Phỗng đất trong chương trình giáo dục- trải nghiệm "Vui tết Trung thu- Khám phá Di sản" tại Bảo tàng Bắc Ninh năm 2023

        Kinh phí thực hiện Đề án sẽ được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích huy động nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

       Cục Di sản văn hóa là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện, đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

       Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đối với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề xuất các cơ chế, chính sách về tài chính liên quan đến hoạt động bảo tàng.

       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và bố trí kinh phí cho các bảo tàng trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án; Tổ chức ký kết với ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương, xây dựng chương trình phối hợp giáo dục thông qua di sản văn hóa và tổ chức học tập về lịch sử, di sản văn hóa tại bảo tàng và trường học.

      Các bảo tàng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án, trình cơ quan chủ quản phê duyệt và tổ chức triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động, đồng thời báo cáo về Cục Di sản văn hóa kết quả và những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Đề án.

Học sinh trường THCS Tiền An tham gia hoạt động giáo dục “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng Bắc Ninh năm 2023

     

Ngày đăng: 24-01-2024
Phòng Nghiệp vụ (tổng hợp)
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website