KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC NINH (10/6/1954 - 10/6/2024)

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh 70 năm Xây dựng - Kết nối - Phát triển

       Cách đây vừa tròn 70 năm, Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 10-NQ/BN chỉ định thành lập Đảng uỷ Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh (nay là Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). Đến nay, với nhiều lần thay đổi về tên gọi về mô hình tổ chức, song đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

       Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy nhanh chóng đi vào hoạt động, từng bước xây dựng và kiện toàn bộ máy, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh đất nước bị chia cắt làm hai miền, Đảng ủy Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuyển hướng toàn diện tư tưởng, tổ chức, kinh tế, quốc phòng sang thời chiến, vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam; tiếp tục cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

        Bước sang giai đoạn 1976 - 1986, Đảng ủy Khối tham mưu với Tỉnh ủy điều động 336 cán bộ tăng cường cho các tỉnh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; cử 48 cán bộ sang Campuchia làm nhiệm vụ. Việc lãnh đạo công tác kiểm tra Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy có bước phát triển mới về mọi mặt, góp phần tham mưu cho cấp ủy các cấp khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp…

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng và trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn).

       Sau Đại hội VI, Đảng từng bước hoàn thiện, cụ thể hóa đường lối đổi mới mà nội dung cơ bản, cốt lõi được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và đường lối đổi mới, tổ chức triển khai thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: Sản xuất lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; từng bước đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, đi lên theo hướng xã hội chủ nghĩa.

       Khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập năm 1997, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối triển khai đồng bộ, có hiệu quả 10 nhiệm vụ cấp bách; phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

        Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ Khối được triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy, đảng viên được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành, nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng phát triển. Đến nay, Đảng bộ Khối có 118 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 7.000 đảng viên, trên 30.000 người lao động.

        Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật và các nguyên tắc tổ chức Đảng. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững. Các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối có nhiều đổi mới và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

        70 năm “Xây dựng - Kết nối - Phát triển”, cho dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, thường xuyên và trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ luôn đoàn kết, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bám sát thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy bản lĩnh, trí tuệ; luôn sẵn sàng chiến đấu, lao động cống hiến để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện, đồng đều các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

         Với những thành tựu hết sức to lớn trong thời gian qua, Đảng ủy Khối được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2012, 2024) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

       Tự hào về những thành tích đạt được, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách; đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo đảng viên, người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

        Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao ý thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chuyển đổi số quốc gia nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, thân thiện, kết nối, đồng hành với doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và của tỉnh Bắc Ninh.

        Thứ hai, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Thứ ba, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

        Thứ năm, thường xuyên quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể; phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng; chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng các đoàn thể cơ sở vững mạnh toàn diện.

         Tự hào về chặng đường 70 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được, khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại và là một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ của người dân, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

 

Ngày đăng: 10-06-2024
Nguồn: baobacninh.com.vn
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website