Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Kế hoạch 01- KH/TU ngày 19/10/2020 của Tỉnh ủy Bắc Ninh; Kế hoạch 06-KH/ĐUK ngày 22/10/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Sáng ngày 03/11/2020, Chi bộ bảo tàng Bắc Ninh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Trọng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Bảo tàng đã được thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 27 chương trình hành động cụ thể toàn diện trên các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại” của Nghị quyết Đại hội lần thứ XX tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh; Chương trình, kế hoạch hành động của Chị bộ Bảo tàng thực hiện Nghị quyết các cấp; xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thăng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết các cấp đề ra.

Kết thúc Hội nghị 100% đảng viên trong chi bộ viết thu hoạch, thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết; đề xuất các biện pháp thực hiện và trách nhiệm của cá nhân đối với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 09-11-2020
Phòng HCTH- Bảo tàng Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website