Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Bắc Ninh đến năm 2030

 

Hội nghị Văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, ngày 23/10/2022, Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức Hội nghị văn hoá năm 2022 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Tỉnh Uỷ Bắc Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong đời sống xã hội, trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Bảo tàng Bắc Ninh trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản Nghị số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

 

Mục tiêu chung của Nghị quyết là xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ và thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương.

Một số mục tiêu cụ thể đáng chú ý là: Bảo đảm 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương, hệ giá trị của truyền thống và hiện đại; phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 5% số mô hình điểm Khu dân cư văn hóa tiêu biểu; xây dựng Trung tâm triển lãm và thu hút đầu tư Rạp chiếu phim đạt tiêu chuẩn quốc tế; trên 50% huyện, thành phố có Nhà văn hóa thiếu nhi; 100% Khu công nghiệp có quy hoạch quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao...

Về di sản văn hóa: Phấn đấu có từ 1-2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 80% di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng chương trình bảo tồn và phát huy giá trị; 70% làng Quan họ gốc được đầu tư phục dựng nhà thực hành Quan họ; từ 45-50% di tích được xếp hạng; 100% di tích quốc gia đặc biệt hoàn thiện công tác tu bổ, tôn tạo theo quy hoạch được phê duyệt; số hóa 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia

Đối với các hoạt động văn hóa: Định kỳ 2 năm hoặc 4 năm tổ chức Festival "Về miền Quan họ; 3 năm 1 lần tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh; 100% thanh thiếu niên ở các trường học trong tỉnh được trải nghiệm, giáo dục truyền thống; ưu tiên phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa có lợi thế của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030, doanh thu từ dịch vụ văn hóa đóng góp từ 3-5% GRDP.

Về đầu tư cho văn hóa, nâng mức đầu tư tối thiểu lên 4% tổng chi ngân sách nhà nước; lựa chọn ưu tiên phát triển từ 7-10 sản phẩm và chuỗi sản phẩm du lịch nổi bật để xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh; thu hút đầu tư xây dựng một số khu đô thị, khu vui chơi giải trí quy mô lớn mang đậm bản sắc kiến trúc văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc; giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người (HDI).

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm toàn xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý văn hóa tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh; Xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giá trị truyền thống và hiện đại; Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa; phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa; Quảng bá, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong nước và thế giới; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.  

Trong năm 2022, các cấp ủy Đảng hoàn thành xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Ngày đăng: 20-10-2022
Phòng Hành chính-Tổng hợp

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website